Integritet

I denna integritetspolicy redogör vi för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt för vilka rättigheter du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen, vanligen förkortad GDPR.

Integritetspolicy

Uppdaterad 2024-01-19

Hur hanterar Brf Bogesholm dina personuppgifter?

Brf Bogesholm värnar din integritet och det är viktigt för oss att du är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter säkert och korrekt.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Inte bara uppgifter som man typiskt tänker på som namn och personnummer utan även bilder på dig, ljudupptagningar där du förekommer och din dators IP-adress är exempel på personuppgifter.

Vissa personuppgifter har ett starkare skydd enligt dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter, exempel på det är hälsouppgifter och facklig tillhörighet. Sådana uppgifter behandlar vi med särskild aktsamhet.

Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Brf Bogesholm Bostadsrättsförening Bogesholm (Brf Bogesholm) med organisationsnummer 716407-0059 är personuppgiftsansvarig för behandlingarna som vi redogör för i denna Integritetspolicy. Det är den som bestämmer ändamålen och medlen för en behandling som är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

Nedan förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vad Brf Bogesholm har för laglig grund för behandlingarna.

Du som besöker Brf Bogesholms webplats

Vid besök på Brf Bogesholms webplats blir tillfrågad om du accepterar cookies. Dessa används för att hemsidan ska komma ihåg ifall du är inloggad, och för att sidorna ska fungera som tänkt. Vi lagrar inga uppgifter om dig.

Du som bokar Brf Bogesholms föreningslokal

När du bokar föreningslokalen anger du personuppgifter som namn, telefon och epost och adress. Dessa uppgifter sparas i vårt bokningssystem och raderas ungefär 1ggr/år. Uppgifterna behövs för att hålla ordning på gjorda bokningar och för att vi ska kunna kontakta dig för utlämning av låstag mm. VI använder också uppgifterna för att stämma av bokningar med gjorda inbetalningar. När bokslutet är klart och inbetalningar har blivit bokförda och godkända i årsbokslutet raderas gamla bokningar tillsammans med samtliga i bokningen lämnade uppgifter.

Du som besöker Brf Bogesholm på sociala medier

Brf Bogesholm finns på facebook och du väljer själv vilka uppgifter om dig själv du vill dela med dig. Vi samlar inte aktivt in några uppgifter om ditt besök och vi sparar inte heller några uppgifter om ditt besök. Besöksstatistik sker anonymt för att vi ska kunna se antalet besökare, men inga uppgifter är spårbara till en enskild individ. Du som skriver i föreningens diskussionsforum ansvarar själv för att ta bort inlägg du inte längre vill ska finnas kvar.

Du som bor i en av våra bostadsrätter

Riksbyggen hanterar en del register gällande bostadsrättshavarna i föreningen. Brf Bogesholm och Riksbyggen har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar hur och i vilken omfattning Riksbyggen hanterar personuppgifter gällande föreningens medlemmar.

Våra gemensamma lokaler, samt parkeringsplatsen och några andra gemensamma ytor på området videoövervakas med bild och ljudupptagning. De områden som är övervakade är uppmärkta med skyltar. Filmerna sparas i 2 veckor och raderas sedan automatiskt. Vid misstanke om brott har styrelsen tillgång till övervakningsfilmerna.

Du som besöker vår förening (vistas på föreningens mark och i föreningens byggnader)

Våra gemensamma lokaler, samt parkeringsplatsen och några andra gemensamma ytor på området videoövervakas med bild och ljudupptagning dygnet runt. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse.
Föreningen har gjort en intresseavvägning där vi vägt föreningens behov av att förebygga, förhindra brott och skadegörelse mot det intrång i den personliga integriteten och kommit fram till att förrådsutrymmen , parkeringsplatsen och området närmast utanför cykelförråden är områden där det är berättigat att övervaka, samtidigt som det inte kränker den personliga intgriteten.

De områden som är övervakade är uppmärkta med skyltar.

Filmerna sparas i 2 veckor och raderas sedan automatiskt. Den valda tiden är vald med hänsyn till att vissa utrymme inte används mer frekvent än att det kan ta upp till någon vecka innan t.ex. ett inbrott upptäcks. Vid misstanke om brott har styrelsen tillgång till övervakningsfilmerna. Föreningen kommer att dela med sig av bevakningsmaterialet till polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Du som kontaktar Brf Bogesholm

Du som mejlar föreningen via kontaktformuläret väljer själv vilka uppgifter du vill dela med dig.

Rättsliga förpliktelser

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Brf Bogesholm sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av uppgifterna. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att det inte längre går att koppla dem till dig. Detta förutsatt att uppgifterna inte är nödvändiga för någon annan av våra behandlingar.

En och samma personuppgift kan behandlas för flera olika ändamål. Det innebär att en uppgift som inte längre behövs för ett ändamål kan finnas kvar och behandlas för ett annat ändamål för vilket uppgiften fortfarande behövs.

När vi behandlar personuppgifter om dig under ett pågående avtalsförhållande eller annan pågående relation sker löpande gallring av uppgifter som inte längre behövs.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, exempelvis garantikrav, raderas eller avidentifieras personuppgifter som kan ligga till grund för anspråk mot oss när eventuella krav preskriberats, det vill säga vi sparar uppgifterna under preskriptionstiden.

När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag, exempelvis bokföringslagen, behåller vi uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen.

Vilka kan vi komma att dela information om dig med?

Brf Bogesholm kan komma att dela dina personuppgifter med andra organisationer, företag eller myndigheter inom ramen för de behandlingar vi gör.

Brf Bogesholm säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande kategorier av mottagare:

IT-tjänsteleverantörer (exempelvis för system, support, lagring och kundserviceärenden) och leverantörer av scanningtjänster (scanning av exempelvis avtal)
Entreprenörer för ombyggnad eller nybyggnad av lägenheter samt för fastighetsförvaltningstjänster.
Elbolag, bredbandsbolag, kabeltv-bolag, larmföretag etc.
Störningsjourer och inkassobolag .
Kreditupplysningsföretag.
Aktivitets- och konferensarrangörer (för administration av arrangemang du är anmäld till).
Banker (för hantering av in- och utbetalningar).
Företag som tillhandahåller betalningslösningar.
Postombud och leverantörer av digitala kommunikationstjänster.
Polisen eller någon annan brottsbekämpande myndighet om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Brf Bogesholm kan i vissa fall även komma att dela dina personuppgifter med andra mottagare. Det kan ske exempelvis om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut, för att utreda, bevaka eller tillvarata våra rättsliga anspråk eller om vi avser sälja en fastighet eller delar av vår verksamhet. Utlämnande kan då komma att ske till domstolar, polisen eller andra myndigheter, juridiska ombud och andra externa rådgivare samt potentiella köpare.

Brf Bogesholm strävar efter att dina personuppgifter endast ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns där. I undantagsfall kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som själv eller genom en underleverantör är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Brf Bogesholms räkning såsom personuppgiftsbiträde, ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Avtalet syftar till att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Personuppgiftsbiträden får endast behandla dina uppgifter enligt de instruktioner vi ger dem och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. De är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. Om ett personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter med anledning av detta.

Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare som själv blir personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter, exempelvis en myndighet eller en bank, ansvarar mottagaren för behandlingens laglighet. Brf Bogesholm lämnar bara ut personuppgifter till mottagare vi litar på.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter. Dessa syftar till att ge dig kontroll över dina personuppgifter och hur de behandlas.

Du har rätt att få veta om vi behandlar några uppgifter om dig och, om så är fallet, att få en kopia av de uppgifter vi har om dig, ett så kallat registerutdrag.

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas samt att komplettera med uppgifter som saknas om de är relevanta för ändamålet med behandlingen.

Du har rätt att begära att uppgifter om dig raderas bland annat om de inte längre behövs för det syfte de samlades in eller om de baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Vidare har du rätt att göra invändning mot behandling av dina personuppgifter. Invänder du mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning, får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast för uppgifter som du har tillhandahållit Brf Bogesholm och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Integritetskyddssmyndigheten (IMY) rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss om vår personuppgiftshantering

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss.

E-post: styrelsen@bogesholm.se

Postadress:
Brf Bogesholm
Högalidsvägen 69
244 36 Kävlinge

För Brf Bogesholm är det viktigt att du som på något sätt har kontakt med oss har förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter. Brf Bogesholm har därför utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt. Dataskyddsombudet kommer du i kontakt med på nedan adresser.

E-post: styrelsen@bogesholm.se ange DSO i ämnesraden.

Postadress:
Brf Bogesholm
Högalidsvägen 69
244 36 Kävlinge

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna Integritetspolicy ersätter tidigare versioner. Brf Bogesholm kan från tid till annan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.bogesholm.se/integritet.