Om föreningen

Inledning

Uppdaterad 2023-10-13

Bostadsrättsförening Bogesholm ligger vackert inbäddat i naturen på ett barnvänligt och bilfritt område på Högalidsvägen i Kävlinge.
Med människan och miljön i centrum arbetar föreningen långsiktigt för att boendet ska vara både trivsamt för dess medlemmar och hållbart för miljön.
Vi försöker att ligga i framkant både när det gäller miljö och teknik.
Genom förnuftigt tänkande, när det gäller den energi vi förbrukar och hur vi påverkar miljön i de val vi gör, hjälper vi både miljön och våra plånböcker.
Vi är positiva till miljöförbättrande åtgärder, men väger de olika alternativen mot varandra för att få en bra balans mellan ekonomi, bekvämlighet och miljö.
Vi tror att det går att leva såväl bekvämt som ekonomiskt och miljövänligt. Samtidigt.

Miljö

Uppdaterad 2023-10-13

Hands holding a small plant.

Som boende i föreningen blir du en del av vårt gemensamma arbete med att minska miljöavtrycket. Som förening är vi är inte helt koldioxidneutrala idag, men vi strävar efter att på sikt kunna bli det och vi har minskat vårt koldioxidfotspår med mer än 90% de senaste 10 åren. vi strävar också efter att underlätta så mycket som möjligt för medlemmarna i föreningen att kunna göra miljömedvetna val.
Gaspannorna eldar biogas, vilket är 100% fossilfritt.
Luftvärmepumpar, områdesbelysningen och bil-laddarna matas med vindkraftsel vilket är 100% fossilfritt.

Källsortering

Uppdaterad 2023-10-13

Föreningens tre gårdar har var sitt miljörum. Vi källsorterar avfallet i följande fraktioner: metall, papper, kartong, plast, färgat glas, ofärgat glas, batterier, lampor, matavfall och småelektronik. Småelektronikkärlet finns i miljörummet på 70-gården.
– Kläder kan slängas i insamlingscontainrarna vid idrottsplatsen
– Stora kartonger kan också slängas vid idrottsplatsen
Genom att erbjuda möjlighet till källsortering, gör vi inte bara miljön en tjänst. Kostnaden för sophantering minskar ju större andel av vårt avfall vi källsorterar.
Den absolut dyraste fraktionen är “brännbart”, dvs den del som vi inte lyckats källsortera, och här finns fortfarande potential att minska denna del ännu mer.
En annan fördel med att källsortera är att matavfallet luktar mindre, där det ligger under vasken, när det inte blandas med allt annat avfall, utan får en egen liten påse som man kan tömma var tredje dag.
Under växtsäsongen ställer föreningen ut ett släp varannan vecka för att möjliggöra för de boende att slänga trädgårdsavfall. Detta körs sedan till Sysav där det komposteras och blir till ny jord.

Minskad Energiförbrukning

Uppdaterad 20123-10-13

Såväl miljön som våra plånböcker vinner på att vi aktivt arbetar med att minska vår energiförbrukning.
Men det ökar även vår bekvämlighet.
För genom att aktivt arbeta med föreningens energiförbrukning genomlyser vi också de behov vi som boende har, och kan på så sätt också öka boendetrivseln, genom jämnare inomhustemperatur och bättre utomhusbelysning.
Genom moderna lösningar kan vi också öka möjligheten att fjärrövervaka och styra våra värmesystem och vi får på så sätt också ett mer driftsäkert system. Vi har ett modernt radiator- och tappvarmvattensystem med tryckstyrda pumpar och datorövervakat styrsystem som hela året, dygnet runt är optimerade för att värmesystemet ska förbruka så lite energi som möjligt. Som en bieffekt av detta har vi nu ett system som fungerar stabilare än någonsin tidigare och de boende får en jämnare och behagligare inomhustemperatur. Det är så effektivt att vi har råd att året om ha en behaglig inomhustemperatur på minst 22 grader.
Samtlig belysning i våra gemensamma utrymmen, ute som inne, är sedan många år utbytt till energibesparande LED-belysning. Detta har också lett till att vi har kunnat utöka antalet belysningspunkter för att området ska upplevas tryggt och säkert även under dygnets mörka timmar.

Under 2019 installerade vi en luft/vatten-värmepumpsanläggning som visat sig vara så effektiv att ca 90% av värmeproduktionen numera sker med hjälp av denna. Det har dessutom minskat en totala energiförbrukningen med ca 1/3.
Luft/vatten/värmepumpar ser till att vi på ett energieffektivt sätt får värme ur utomhusluften under i stort sett hela året.

Utöver luftvärmpumpsanläggningen har föreningen 3 stycken moderna och högeffektiva kondensgaspannor med verkningsgrad på över 100%. Dessa står för spetsvärmen, dvs de allra sista graderna på varmvattnet. Endast de kallaste dagarna på året går gaspannorna in och stöttar luftvärmepumparna genom att bidra till radiatorvärmen. Gaspannorna matar vi med biogas.

Husen är tilläggsisolerade på vindarna för att bli så kostnadseffektiva som möjligt att värma upp. Som en bieffekt av detta har husen blivit svalare på somrarna och värmen har blivit jämnare under vinterhalvåret.

Miljövänlig energiframställning

Uppdaterad 2023-10-13

Vindkraftverk

Det finns idag ingen energikälla som kan kallas miljövänlig ur alla aspekter. All energiframställning har någon slags påverkan på sin omgivning nu och i framtiden. Fossilt bränsle är dock den absolut sämsta sorten av bränsle och föreningen köper därför ingen fossil energi alls, utan endast förnybar energi.
Vi arbetar också för att möjliggöra för de boende att gå ifrån fossildrivna bilar till laddningsbara alternativ genom att erbjuda laddningsmöjlighet för laddningsbara bilar.

Vi köper vindkraftsproducerad elektricitet för att minimera klimatpåverkan nu och i framtiden.

Det är nu flera år sedan vi slutade att köpa naturgas till förmån för mer miljövänligt framställd biogas. Elen till luft/vatten-värmepumparna kommer från vindkraftsproducerad elektricitet.

Internet, Telefoni och TV

Uppdaterad 2023-10-13

Till varje lägenhet är det draget fiber. rakt in i lägenheten. I dagsläget med en kapacitet på 250/250Mbit (med möjlighet till individuell uppgradering för den som vill ha ännu högre hastighet). Här ingår IP-telefoni, Internet och Digital-TV.

Lekplatser

Uppdaterad 2023-10-13

På våra bilfria innergårdar har vi 4 stycken lekplatser.
Med gungor, sandlådor, rutschkanor och annat, finns det något för alla barn.
I Högalidsskogen, granne med föreningen, finns kommunens fina lekplats “Högalidsskogens lekplats”. Bara ett stenkast bort ligger Högalids idrottsplats med möjlighet till både spontanlek och organiserad idrott.

Parkeringsmöjligheter

Uppdaterad 2023-10-13

På området, utanför våra bilfria innergårdar, finns 70 stycken garage samt 42 stycken parkeringsplatser. Sedan 2019 finns det möjlighet att ladda sin laddningsbara bil på parkeringen. Hela parkeringsområdet är kameraövervakat.
Dessutom finns en stor gratisparkering ca hundra meter härifrån, på idrottsplatsen.
På varje gård finns det ett låsbart cykelförråd, som också det är kameraövervakat, dit samtliga boende har tillgång.

Underhåll

Uppdaterad 2024-03-05

Vi underhåller fastigheterna efter en dokumenterad underhållsplan. På så sätt håller vi kvaliteten hög och kostnaderna låga för vårt boende. Normalt sett sker samtliga våra underhållsåtgärder med eget kapital, dvs vi lånar inte pengar och vi behöver inte höja månadsavgiften. Våra underhållsåtgärder planeras in i underhållsplanen och finansieras i förväg. Här följer en kort sammanfattning av de senaste årens gjorda underhållsåtgärder:

Planerat framåt-

– Tvätt av takpannorna
– Ny servis (elanslutning) för att möjliggöra laddboxar i garagen
– Reservkraft för värmekretsen i pannrummet

Planerat 2024

– Omfogning av mjukfogarna på tegelfasaderna (dilationsskarvarna)
– Utökning med ännu fler bärbuskar i vår ätbara rabatt
– Renovering av garagetaken
– Solceller på garagetaken
– Reservkraft för värmekretsen i pannrummet
– Nytt garagetak på delar av garagen

Genomfört 2024

– Möjliggjort elbilsladdning på handikapparkeringen
– Renoverat snurran på 70-lekplatsen
– Ny dörr till garageförrådet.

Genomfört 2023

– Larm och kamerabevakning i fler utrymmen
– Tvättning samt påfyllning av sanden på lekplatserna
– Utökat antalet laddpunkter för elbilar, från 4 st till 16 st.
– Rensning av hängrännor
– Kompletterat värmesystemet med undertrycksavgasare
– Parkeringsplatser för hantverkarbilar
– Spolning och filmning av avloppsrören i samtliga lägenheter
– Utökad belysning runt garagen
– Ny sandlåda på 50-lekplatsen

Genomfört 2022

– Utökad utomhusbelysning

Genomfört 2021

– Ny bark i rabatterna
– Ny sarg kring rabatten på 60-gården
– Flytt av leksakskarusellen
– Ny bokhäck på 70-gården
– Utbyte av köksfläktar
– Tilläggsisolering av vinden på föreningslokalen

Genomfört 2020

– Laddstolpar för elbilsladdning till parkeringsplatsen
– Översyn av taksäkerhet
– Larm och kamerabevakning i samtliga förrådsutrymmen
– Ny lekstuga på 70-gårdens lekplats
– Nytt tak på delar av garagen

Genomfört 2019

– Omfogning av tegelfasaderna
– Omputsning av hussocklarna
– Rengöring av vattenledningarna
– Tillgänglighetsanpassat våra tre miljörum
– Installation av luft/vatten-värmepumpsanläggning
– Injustering av värmesystemet
– Aircondition till gemensamhetslokalen
– Takbesiktning (Förebyggande kontroll av fukt och skador)

Genomfört 2018

– Ny grind till området
– Nytt passagesystem till de gemensamma utrymmena.

Genomfört 2017

– Nya eldrivna garageportar
– Uppgradering av Internet till 250MBit/100MBit
– Asfaltering av parkeringsplatsen
– Tillgänglighetsanpassat toalett i föreningslokalen

Genomfört 2016

– Asfaltering och markarbeten gångbanor.
– Utvändig målning (samtliga hus).
– Underhåll av hängrännor, stuprör, samt övrig plåt.
– Nya mjukfogar i tegel.
– Tvätt av takpannor
– Upprustning av vändzon med två planteringar
– Ny stolpbelysning
– Renovering av gemensamhetslokal

Genomfört 2015

– Nya vindsförråd
– nya extraförråd
– Tilläggsisolering av resterande vindar.

Genomfört 2014

– Tilläggsisolering vindar
– Nya gaspannor, ny undercentral
– Takpannor (genomgång och utbyte av trasiga)

Genomfört 2013

– Nytt cykelförråd (nr 3)

Genomfört 2011

– Indragning av Internetfiber (100Mb in i lägenheten)

Genomfört 2008

– Franska balkonger
– Nya lekplatser
– Omfogning tegelfasad

Genomfört 2007

– Nya extraförråd och cykelförråd (nr 1 & 2)
– Utvändig målning (samtliga hus). Underhåll av hängrännor, stuprör, samt övrig plåt.
– Nya mjukfogar i tegel.