Summering av Statuskontrollen som utföres i februari

Vi har nu fått slutrapporten från den gjorda statuskontrollen.

3 st lägenheter har fortfarande besiktningspunkter som måste kontrolleras eftersom elinstallationerna inte varit helt klara vid återkontroll eller pga att den boende vistats på sjukhus. Detta kommer att ske 2018-04-16. Information och begäran om tillträde kommer att skickas ut till berörda i enlighet med stadgarnas §35. Informationen kommer att läggas i den boendes brevlåda senast imorgon fredag.

6 st bostadsrättshavare har ej lämnat tillträde till antingen statuskontroll eller till återkontroll, enligt stadgarnas §35. Dessa 6 bostadsrättshavare kommer att få en ny (och sista) chans att få statuskontrollen genomförd 2018-04-16. Informationen kommer att läggas i den boendes brevlåda senast imorgon fredag.
Förvägras föreningen tillträde även denna gång kan det bli aktuellt att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten i enlighet med föreningens stadgar §35 för att på den boendes bekostnad göra statuskontrollen.

För att sammanfatta de brister som har noterats så är de 3 vanligaste bristerna:
– eluttag som suttit lösa och
– elinstallationer där det varit blandat jordade och ojordade uttag i samma rum
– avsaknad av jordfelsbrytare trots utökade elinstallationer i uterum.

Det är konstigt att det är så många som haft blandade uttag(ojordat/jordat) i samma rum. Detta har enligt elsäkerhetsföreskrifterna aldrig varit tillåtet, på grund av den elsäkerhetsrisk det medför. Det tyder på att det varit en del ovarsamma elektriker som varit i farten. För din egen skull, ifall du upptäcker (trots utförd statuskontroll) att du har blandade uttag (i samma rum), inklusive lampkontakterna i taket, så bör du låta en elektriker åtgärda detta. Ett elfel i en miljö med blandade uttag kan bli direkt livsfarliga.
– Har du klinker på golvet måste det vara jordat.
– Har du eluttag i badrummet måste det finnas jordfelsbrytare.
– Många har byggt uterum och kompletterat med fler eluttag än ursprunget. Detta innebär enligt elsäkerhetsföreskrifterna att man måste komplettera med jordfelsbrytare.

Kontroll av sina brandvarnare

I samband med att styrelsen nu har gått igenom bokslutet för år 2017 och överlämnat det till revisorerna för granskning inför årsstämman, så summerar vi också andra händelser under året.

Bland annat så lämnade vi ut batterier i december till de brandvarnare som föreningen försett varje lägenhet med (2st/lägenhet). Dessa tillhör föreningen och får inte tas ner eller flyttas utan föreningens medgivande.

Brandvarnarna ingår i föreningens lagstadgade systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Vid en brandskada kan det, i det fall det går att visa att skadan uppkommit, eller blivit större, på grund av en ickefungerande brandvarnare, resultera i att det ekonomiska ansvaret för återställandet, inte bara av det inre i den egna lägenheten (som alltid är bostadsrättshavarens ansvar) utan även av själva fastigheten, vilket också i allvarliga fall inkluderar grannarnas lägenheter. Detta innebär förstås enorma belopp för den enskilde. Det är därför förvånande att vi i december 2017 kunde konstatera att det var ungefär 30 boende (av totalt 78) som valde att inte hämta ut nya batterier till sina brandvarnare.

För din egen skull, kontrollera dina 2 st brandvarnare, och ersätt dåliga batterier (och montera upp nya brandvarnare ifall föreningens brandvarnare har plockats ner).
Nya brandvarnare kan hämtas ut gratis om du återlämnar din gamla trasiga. Ersättning av saknade brandvarnare bekostar du själv.

Slutligen; kom till föreningslokalen 1 december 2018 när vi delar ut nya batterier igen. Varje år.

Årsstämma 19 april

Den 19 april har vi årsstämman i föreningen. Då går vi igenom bokslutet och det finns möjlighet att ställa frågor kring föreningens ekonomi. Vi väljer ny styrelse, revisorer och valberedning.

Det är också dags att börja fundera på om du skulle vilja vara med i styrelsen inför kommande verksamhetsår. Hör gärna av dig till valberedningen: Marie Hansson.

Kondens på vinden

Problemen med kondens på den övre luckan på vinden har diskuterats.
De som har problem måste felanmäla till Riksbyggen så att en kontroll kan göras. 
Tills vidare är rekommendationen att den övre luckan hålls öppen när vindsluckan är stängd för att möjliggöra så mycket ventilation som möjligt kring vindsluckan. Det är när den övre luckan luckan hålls stängd som det kondenserar på grund av temperaturgradienten som blir precis kring vindsluckan.

Information från styrelsemötet 2018-01-11

Vi beslutade följande:

– Belysning kommer att sättas upp längs med gång/cykelvägen mellan vårt område och 8:an, dvs längs baksidan av garage/skyddsrum och hus 75/77. Vår förening står för belysningen längs med garaget och skyddsrummet och grannföreningen stå för den andra halvan. Vi kommer att utföra vår del omgående och 8:an kommer att utföra sin del när de drar in fiber, vilket är på gång inom en snar framtid.

– Problemen med kondens på den övre luckan på vinden diskuterades. De som har problem måste felanmäla till Riksbyggen så att en kontroll kan göras. Problemorsaken måste först klarläggas innan lösning kan tas fram. Tills vidare är rekommendationen att den övre luckan hålls öppen när vindsluckan är stängd för att möjliggöra så mycket ventilation som möjligt kring vindsluckan.

-Värmeläckan, som gäckat föreningen i flera år, är nu tätad. Vi kommer att ha automatisk avluftning och påfyllning på i ytterligare en månad för att bli av med eventuell luft i värmesystemet. Därefter kommer vi under ytterligare en månad kontrollera trycket för att försäkra oss om att det inte finns ytterligare läckor. Därefter ska arbetet med injustering av radiatorerna påbörjas. Fel i injusteringen är det som gör att en del upplevt kalla radiatorer, och det är ett problem som vi haft i många år, men som nu förhoppningsvis ska kunna lösas.

– Ny grind in till området.
Bommarna in till området kommer att ersättas av en ny dubbelgrind med automatisk öppning/stängning (med samma tag-system som vi idag har till skyddsrummet). Liksom idag kommer gående/cyklister/barnvagnar/rullstolar att kunna passera utan att grinden behöver öppnas. Utseende och funktion är tänkt att vara välkomnande, men också markera att här tar bilvägen slut. Vi hoppas och tror att det kommer att minska obehörig trafik, samtidigt som det förenklar för behörig trafik.

– Under slutet av nästa vecka kommer det att ställas hit en container för blandat avfall. den kommer att stå här under en veckas tid. Inget vasst, stickande eller giftigt får ställas här. Containern kommer att sorteras manuellt av människor som vill ha en dräglig arbetsmiljö.