Summering av Statuskontrollen som utföres i februari

Vi har nu fått slutrapporten från den gjorda statuskontrollen.

3 st lägenheter har fortfarande besiktningspunkter som måste kontrolleras eftersom elinstallationerna inte varit helt klara vid återkontroll eller pga att den boende vistats på sjukhus. Detta kommer att ske 2018-04-16. Information och begäran om tillträde kommer att skickas ut till berörda i enlighet med stadgarnas §35. Informationen kommer att läggas i den boendes brevlåda senast imorgon fredag.

6 st bostadsrättshavare har ej lämnat tillträde till antingen statuskontroll eller till återkontroll, enligt stadgarnas §35. Dessa 6 bostadsrättshavare kommer att få en ny (och sista) chans att få statuskontrollen genomförd 2018-04-16. Informationen kommer att läggas i den boendes brevlåda senast imorgon fredag.
Förvägras föreningen tillträde även denna gång kan det bli aktuellt att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten i enlighet med föreningens stadgar §35 för att på den boendes bekostnad göra statuskontrollen.

För att sammanfatta de brister som har noterats så är de 3 vanligaste bristerna:
– eluttag som suttit lösa och
– elinstallationer där det varit blandat jordade och ojordade uttag i samma rum
– avsaknad av jordfelsbrytare trots utökade elinstallationer i uterum.

Det är konstigt att det är så många som haft blandade uttag(ojordat/jordat) i samma rum. Detta har enligt elsäkerhetsföreskrifterna aldrig varit tillåtet, på grund av den elsäkerhetsrisk det medför. Det tyder på att det varit en del ovarsamma elektriker som varit i farten. För din egen skull, ifall du upptäcker (trots utförd statuskontroll) att du har blandade uttag (i samma rum), inklusive lampkontakterna i taket, så bör du låta en elektriker åtgärda detta. Ett elfel i en miljö med blandade uttag kan bli direkt livsfarliga.
– Har du klinker på golvet måste det vara jordat.
– Har du eluttag i badrummet måste det finnas jordfelsbrytare.
– Många har byggt uterum och kompletterat med fler eluttag än ursprunget. Detta innebär enligt elsäkerhetsföreskrifterna att man måste komplettera med jordfelsbrytare.