Strömavbrott klockan 10.10 idag

Brf Bogesholm

Strömavbrott kl 10.10 idag

Elektrikerna kommer att bryta strömmen för den “gemensamma elen” på området om ca 15 minuter. Det berör belysningen i skyddsrummet, soprummen, vattnet, garagen och garageportarna.
Avbrottet beräknas pågå i 1,5 timmar och då kommer det inte att gå att få vatten i kranarna och toaletterna, få ljus i soprum och skyddsrum eller att öppna/stänga garageportarna. Portarna måste öppnas med den reservnyckel som alla har under denna tiden.
Anledningen är att elen till de nya värmepumparna kommer att kopplas in nu.

Omputsning av hussocklarna och omfogning av fasaderna

Omputsning av hussocklarna och omfogning av fasaderna kommer att påbörjas 2019-05-27. Entreprenaden ska vara färdigställd 2019-07-05.

I samband med detta kommer hantverkarna att behöva tillträde till samtliga husfasader, på såväl marknivå som på andra våningen. Detta innebär att man kommer att behöva röra sig inne på tomterna och eventuellt också på balkongerna. I nuläget ser vi inte att man kommer att behöva tillträde till lägenheterna (inomhus).

Det kommer att förekomma bullrande och dammande arbeten på hela området, men kanske som mest på västra gaveln på 51- och 59-husen samt båda gavlarna på 57- och 61-huset  då där är extra mycket arbete.

Hantverkarna kommer från Bimeks Mur & Puts i Skåne AB och de kommer att bära ID06-indentifikation synligt.

Värmepumplösning

Beställningen är nu lagd på installationen av värmepumpslösning. Arbetet kommer att påbörjas på tisdag i nästa vecka och anläggningen ska vara driftsatt före midsommar. Några kompletterande åtgärder kommer därefter att göras senast vecka 35.

Som ett resultat av installationen kommer 4 st värmepumpar att placeras på baksidan av gemensamhetslokalen, mellan altandörren och skorstenen.
Skorsten och pumpar kommer senare att hägnas in för att minska risken för små och stora nyfikna fingrar.

Brandsyn i garagen – 2019-05-25 kl 08.00-10.00

Nu är det dags att göra brandsyn i garagen.
Garagen är hyresobjekt och föreningen är fastighetsägare. Styrelsen har en lagstadgad skyldighet att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Som ett led i detta kommer vi att se över användningen av garagen.
Liksom tidigare är det endast tillåtet att förvara takbox och en extra uppsättning däck i garaget.
Vid brandsynen vill vi därför inte se:
-kartonger
-cyklar
– stegar
– vägghängda skåp
-flaskor, burkar eller dunkar
-takbelysning som saknar skyddskåpa, dvs lampor som saknar glas-plastkåpa runtomkring lampan/lysröret
-trädgårdsredskap
-något som inte är en bil eller motorcykel

Senaste styrelsemötet 2019-05-03

Igår på styrelsemötet beslutades att vi ska investera i en luftvärmepumpslösning som komplement till våra gaspannor. Med luftvärmepumpslösningen kommer vi att minska gasförbrukningen genom att vi förvärmer varmvattnet till ca 40 grader med hjälp av värmeenergi som tas från uteluften. Därefter värmer gaspannorna upp varmvattnet till 65 grader.

Detta är ytterligare ett steg i det långsiktiga arbete som påbörjade när vi bytte ut de gamla gaspannorna 2015 och installerade nya moderna gaspannor som vi eldar med betydligt mindre miljöskadlig biogas jämfört med naturgasen som vi eldade med tidigare. Nu kan vi minska koldioxidutsläppen ännu mer, samtidigt som vi på sikt minskar uppvärmningskostnaderna. Med alla kostnader inräknade (så som ökad elförbrukning, som för övrigt är vindkraftsproducerad), så kommer vi att räkna hem den här investeringen på under 4 år och därefter kommer vi att spara lite drygt 300 000 kr/år. Detta ska ställas i relation till att vi i dagsläget har en uppvärmningskostnad på ca 1 000 000 kr/år. Det är alltså en betydande besparing som vi förväntar oss att kunna göra.
Nästa steg är att installera solceller på taken för att producera egen el till värmepumpar och övrig gemensam el, men vi beslutade att vänta med detta då vi redan har en hel del andra pågående projekt som tar tid, och för att inte minska likviditeten allt för mycket. Som vanligt räknar vi med att kunna göra den här investeringen med eget kapital, vilket innebär att vi inte kommer att behöva  höja några avgifter. Tvärt om kommer vi att kunna använda besparingen till ytterligare investeringar i framtiden, som hjälper både miljön och plånboken.

Som vi skrivit tidigare så visade statusbesiktningen av taken att de är i betydlig bättre skick än vad vi befarade, men en del småfel upptäcktes. Styrelsen ska nu påbörja arbetet med att ta in priser för att åtgärda dessa småfel, så att de inte växer och blir större (och dyrare). Bland åtgärderna som vi tittar på är att montera fästanordningar för säkerhetsutrustning till de som ska arbeta på taken framöver, nya fasadstegar, fågelnät för att förhindra att fåglar bygger bo mellan hängrännorna och takpannorna. Fågelbon gör att fukt binds under takpannorna och det i sin tur gör att tjärpappen undertill åldras fortare än normalt.

Vi har också påbörjat arbetet med att upphandla en entreprenör som ska åtgärda socklarna till husen samt åtgärda frostsprickor i tegelfasaderna och murarna.

Lekplatsen på 70-gården ska rustas upp. Just nu arbetar en grupp på att ta fram förslag på utformning och förhoppningen är att vi ska kunna färdigställa lekplasten redan till denna sommaren.

Testet med att åtgärda vattenrören för att bli av med dålig lukt och smak gav oss lite tvetydiga resultat. I de lägenheter som testen utfördes i upplever de boende en betydande förbättring av vattnet, men laboratorietesten som vi gjort visar snarare på en ökad biologisk tillväxt jämfört med de laboriatorietester som vi gjorde 2017.

Vi beslutade därför att utöka testet med att åtgärda vattenrören för att bli av med dålig lukt och smak gav oss lite tvetydiga resultat. Det kan vara så att rören blivit så pass mycket sämre sedan 2017 att kloreringen av rören behöver göras under längre tid än de 4 timmar som vi gjorde.
Vi beslutade därför att utöka testen till fler lägenheter och följa upp med fler laboratorietester. Det kommer att delas ut intresseanmälningar i brevlådorna så att de som vill få sina vattenrör rengjorda på grund av dålig lukt och smak, kommer att få det.
Det ska också påpekas att även om laboratorietesterna inte visade på så bra resultat som vi hoppades på så fick vattnet ändå resultatet “godkänt med anmärkning”, vilket innebär att det är fullt tjänligt att använda. Det är alltså ingen risk med att använda vårt vatten. Testerna visar att det inte förekommer någon eColi-bakterier, utan endast det som kallas “långsamtväxande biologisk tillväxt”, vilket troligen är det som orsakar den dåliga lukten.

Det beslutades att sätta tag-lås på cykelförråden. Det kommer att bli samma lösning som på skyddsrummet, dvs man öppnar dörren med antingen tagg eller nyckel,

Brandbesiktning av garagen kommer att genomföras lördagen den 25 maj kl 08.00